Friday, January 27, 2006


Rav Avraham Yehoshua Soloveitchik Shlit"a, Rosh Yeshiva of Brisk Posted by Picasa