Sunday, January 22, 2006


Rav Dovid Soloveitchik Shlit"a, Rosh Yeshiva of Brisk Posted by Picasa