Sunday, June 25, 2006


3 Generations of Bobov. Rav Benzion Halberstam HY"D (middle with Streimel) Rav Shlomo Halberstam ZT"L (right) Rav Naftali Halberstam ZT"L (little boy) Posted by Picasa